Material sammanställt av Claes Åkerblom Säffle.

 

Anders Persson Urmakare f 1835 Tveta d 1906 Säffle . Son till Per Andersson, Eskilsäter

A Persson Urmakare (1881-1905)

Diversehandeln var emellertid inte det enda, som förekom på den gamla goda tiden. Vid torget bodde också urmakare Persson, en man med rött skägg och ett ganska hetsigt humör. Det berättas att han en gång uppmanade häradshövdingen att ta avsked, enär ett mål gått honom emot. Persson tyckte häradshövdingen hade blivit för gammal./- - -/

En man, som på ett särskilt sätt hör ihop med Säffle, är urmakare Anders Persson. Kanhända var det inte urmakaren, som främst gjorde namnet utan den driftige byggherren. Persson  gjorde, kan  man  säga, krafttag  för att bygga ett Säffle. Han hann också  att  i  det  närmaste  bygga  hela  kvarteret  från  Perssons gränd - uppkallad efter honom - till Tingsgatan. Endast  stenhusen  i mitten av  fasaden mot torget har han inte byggt,  annars  är  han  ”pappa”  till  alla  de  andra  husen. Ena stenhuset har hans måg, framlidne handl. J.F. Söderqvist, byggt, och det andra, som nu äges av kyrkovärd David R. Johanson,  byggdes av  bagare  A. P. Larsson, varom  tidigare  nämnts.  Persson  var kommen  från  Tveta  på 1860-talet. I sin rörelse hade han flera yrkeskunniga urmakare anställda. På andra våningen av  hörnfastigheten - där Skomagasinet nu har sina lokaler - hade  Persson  sin  urmakeriverkstad. Persson  var  en oförvägen och självständig herre med krut i, som utan tvekan i alla väder  sa sin mening till vem det vara månde.

(Fastighetsaffärer)

1860-1865 oläsl. Eskilsäter (Byn) k -60 Tveta gift 1859

1866-1870 183 Eskilsäter (Byn) Urmakare fl -68 Säfflebron

                 330 Säfflebron (Rolfserud) Urmakare k 1868 Byn, Eskilsäter

                  Hustru Stina Olsdotter och två döttrar

Ö 15:1 1883 Säffle köping köper av M Koch

           1883 Anders Persson köper av Säffle köping.

            Något hus uppfördes troligen inte på tomten förrän 1892. (Se 15/8 -92 §1)

Ö 15:2 1884 Anders Persson köper av Stefanus Olsson.

            1886 säljer A Persson östra delen av tomten till Stefanus Olsson         

            1887 säljer A Persson västra delen av tomten till sin dotter Ida Lovisa Persson.

                    Ett hus finns på tomten på kartan från 1880.

Ö 15:3 1886 A Persson köper av M Kock.

            1887 31/10 säljer  A Persson huset vid gatan till A P Larsson

                   A P Larsson står som husägare där redan 1880

           1887 31/10 säljer A Persson gårdshuset Lovisa Johansson

Ö 15:4 1886 A Persson köper av M Kock.

            Tomten upptar två boningshus, ett inne i gränden och ett ute vid Ö Storgatan

            Huset ute vid Storgatan byggdes troligen av A Persson år 1880. (Se31/7 -91 § 1)

            När och av vem huset i gränden uppfördes är osäkert. Huset finns på kartan från

            1880.

            1892 A Persson säljer till sin dotter Maria Söderqvist (Kanske har A Persson nu

            byggt på tomten nr 1 o bosatt sig där; se ovan)

1871-1875 283 Säfflebron (Rolfserud) ej Husägare

1876-1880 311 Säfflebron (Rolfserud) ej Husägare

1881-1885 394 Säffle Ö 15:4 Husägare

         1883 2/4 Urm. A. Persson k. Ö 15:1 av Säffle köping

1884-1888   32 Ö 15:4 Husägare (Ägare hus nr 4 Maria Söderqvist, Göteborg)

                 I  slutet  av  1880-talet  fick  Persson  urmakaregesällen  N. E. Mithander  i 

                 sin tjänst. Mithander  var  fackman  i sitt  yrke. Han  blev  sedan  sin egen

                 och öppnade urmakeri i Hyttan, ett hus på den plats där Viktorinska

                 fastigheten nu ligger.

1889-1895 112 Ö 15:4

                 Annonser: 6/12-94  - 17/12-02. Urmakare. och hö.                

                 Urmakare Persson, efter vilken Perssons gränd fått sitt namn, hade lokal i

                 andra våningen över Nya Skomagasinet, och N.E. Mithanders urmakeri och

                 guldsmedsaffär låg i första våningen. 1897.

1895-1900 123 Ö 15:4

                 Den 10 juli 1898 får han lov att i samma kvarter uppföra affärs och bostadshus.

1900-1905 182 Ö 15:4

                 VLA 26/6 -01 Ett bageri i Seffle, som med fördel varit drifvet i 22 år,

                 är på billiga villkor att få hyra från den 1 nästa okt. Med bageriet följer

                 butik samt två rum och kök. Uppgörelse kan träffas med A. Persson, Seffle.

                (Flera olika bagare hade under de 22 åren drivit detta bageri som låg inne i

                 gränden. Den som tog över 1901 var E. G. Lundborg. Se denne)

Den 25 febr. 1902 får han lov till påbyggnad. Den 31 juli samma år åläggs han fullborda

                 byggnadsarbete. Den 6 mars 1903 nytt åläggande att fullborda byggnadsarbete.

                 Den 26 juni  samma år vitesföreläggande att fullborda byggnad.

                 Den 6 april 1904 åläggande om åtgärd till förhindrande av olycksfall.

1905-1913 218 Ö 15:4 d 1906.

 

(ur Säffle Tidning)

ST 28/3 -06 Dödsfall. Urmakaren Anders Persson afled härstädes i söndags i en ålder

af nära 71 år. Den aflidne, som var en energisk personlighet, inflyttade hit till platsen

1865 och har sålunda varit bosatt härstädes öfver 40 år. Han visade sig mycket intresserad af samhällets angelägenheter och bästa och arbetade på sin tid ifrigt för att platsen skulle erhålla köpings rättigheter, hvarför han ock i sin krafts dagar innehade flera förtroendeuppdrag, däribland var han mångårig ledare af köpingens kommunalnämnd.

  Han var äfven stiftare af köpingens arbetareförening, för hvars framgång han varmt intresserade sig.  -  Han sörjes närmast af maka och barn.

ST 10/3 -25 Dödsfall. Efter en kort tids sjukdom avled i sitt hem i Seffle på fredagsaftonen fru Kristina Persson i sitt 90:de levnadsår, änka efter avlidne urmakare A. Persson.

  Fru Persson var född i Bäck, Tveta, och inflyttade till Seffle i början av 1860-talet. Som sefflebo var hon den äldsta om också icke den äldsta till levnadsåren.

  I sin krafts dagar intresserade hon sig för hemslöjd och erhöll flera pris för sina arbeten. Som närmast sörjande stå svärsonen handl. J. F. Söderqvist med familj.

Ö 15:1

1883 2/4 Urm. A. Persson k. av Säffle köping

(Se byggandsn. protokoll den 15/8-92 § 1)

Ö 15:2

Protokoll den 14 juni 1884 § 1. Granskades och godkändes en af Herr urmakare A. Persson inlemnad byggnadsritning

25/10 1884 Urm. A. Persson k. av St. Olsson (del av tomt 2)

1/9 1886 Stefanus Olsson k. av A. Persson

1/4    1887 Ida Lovisa Persson k. A. Persson (del av tomt 2)

Ö 15:3

14/1 1886 Urm. A. Persson k. av M. Kock

3/10 1887 Bag. A.P. Larsson k. av A. Persson

31/10 1887 Lovisa Johansson k. av A. Persson

Ö 15:4

14/1 1886 Urm. A. Persson k.av M. Kock

1/8 1892 dottern Maria Söderqvist k. av A. Persson.

1884-1888 Ägare J F Söderqvist, Göteborg

(Se byggandsn. protokoll den 22/7 -91 § 1; 31/7 -91 § 1; 3/10 -91 § 1; 11/1 -92 § 1;

27/4 -92 § 1)

Anders Persson får bygglov för ekonomihus i kv Banken 10 den 19/12 -93. (Se byggnadsn.

protokoll den 19/12 -93 § 1)

 

Ida Lovisa Persson Fotograf f 1859 Tveta d 1911 Säffle

Dotter till Urmakare Anders Persson

(Ludvig Åberg hyrde ateljen av urmakare Anders Persson. Där hade tidigare

Perssons döttrar Ida och Maria haft fotoateljé. Från USA fick vi en gammal bild som var tagen av ”Maria Pehrsons Fotoatiljer”. Denna Maria Persson är identisk med Maria Sofia Söderqvist. Även hennes syster Ida Lovisa Persson var ju fotograf. I en tidning från 1953 hittade jag en intervju med Ludvig Åberg. Där berättar han att han kom till Säffle 1891 eftersom urmakare Persson hade en ledig lokal. Det är uppenbart att Åberg därmed hyrde den ateljé som tidigare innehafts av urmakare Perssons båda döttrar.)

Gift 26/8 1887 med Anton Johansson Bataljonsadjutant vid Värml. Fältjägare f 1855 Tveta

han kom 26/8 -87 från Tveta. Det var ett dubbelbröllop. Systern Maria gifte sig samtidigt med J F Söderqvist. Anton Johansson emigrerade 1892 till Amerika, men hustrun och ett barn stannade kvar i Sverige.

1866-1870 oläsl.Säfflebron (Rolfserud) k 1868 Byn, Eskilsäter

1871-1875 283 Säfflebron (Rolfserud)

1876-1880 311 Säfflebron (Rolfserud)

1881-1885 394 Säffle Ö 15:4

1884-1888   32 Ö 15:4 Fotograf (1887 köper hon Ö 15:2 västra av fadern)

1889-1895 112 Ö 15:4 Fotograf

1895-1900 123 Ö 15:4 Fotograf

1900-1905 182 Ö 15:4 Husägare frånskild 1902

1905-1913 218 Ö 15:4 Husägare finns d 1911

VV 14/10 -11 Dödsfall. I sitt hem härstädes afled i torsdags fru Ida Johansson i en ålder af 52 år. Den aflidna har i mer än 20 år haft fotografiateljé å Trossnäs och är således helt säkert känd öfver hela Värmland.

  Af naturen synnerligen rikt utrustad i intellektuellt afseende intresserade hon sig lifligt för sociala frågor och humanitära sträfvanden. Särskildt var hon en varm anhängare af den moderna kvinnorörelsen och innehade under en lång tid befattningen som ordförande i Edsvalla kvinnliga rösträttsförening. Själfständig till sin natur kämpade hon energiskt för kvinnans politiska rättigheter och försummade icke tillfället att värka för den uppgift hon satte högt. Såsom bevis på hennes hängivenhet för kvinnosaken torde få anföras, att hon trots sitt synnerligen svaga hälsotillstånd deltog i den stora kvinliga rösträttskongressen i Stockholm i somras.

  Men äfven för fattigvårds-, nykterhets- och upplysningsarbetet hyste hon stort intresse och följde ständigt med vaken blick reformsträfvandena på dessa områden. Mycken god verksamhet nedlade hon också på att sprida glädje och trefnad bland de i ekonomiskt afseende sämre lottade.

  Hon sörjes närmast af åldrig moder samt en syster, gift med handlanden J. F. Söderqvist härstädes. Men vid båren stå också en stor skara vänner som hon vunnit genom sin ärliga trofasta vänskap, och hvilka skola länge bevara henne i aktadt och vördadt minne.

 

Johan Fredrik Söderqvist Handelsagent f 1859 Erska, Älvsborgs län d 1937 Säffle 

Gift i Göteborg 1887 med Urmakare Anders Perssons dotter Maria

J F Söderqvist agentaffär 1892 (1918-?)

Agent för försäkringsbolaget Heimdall (1902-1903)

Agent för försäkringsbolaget Thule (1904-1906)

1889-1895 115 Ö 15:4 Handelsagent k 1889 Göteborg

1895-1900 130 Ö 15:4 Handelsagent

         1897 19/5 J F Söderqvist köper av Säffle köping Ö 12:1

                 Den 29 juli 1898 lov för byggande av bostadshus och affärshus

                 ST 3/11 1898 De stora vackra byggena i köpingen nalkas sin fullbordan det

                 ena efter det andra. Som förut nämnts ha takåskransar redan kunnat resas å

                 hr A.P.Larssons hus och å skolhuset. I lördags restes en tredje, nämligen å

                 hr Söderqvists nya trevåningshus vid stora torget.

                 Fastigheterna Östra Storgatan 3 B och 5 A uppfördes sommaren 1898 och i

                 5 A hade J. F. Söderquist speceriaffär samt fröken Carlmark repslageri- och

                 skoaffär.

1900-1905 196 Ö 15:4

1905-1913 227Ö 15:4 Handlare-Husägare

                 ST 16/7 -13 Egendomsaffär. Lägenheten n:r 2 i 15:de kvarteret af köpingens

                 östra del har af änkan Kristina Hansson försålts till handlanden J.F. Söderqvist

                 för 11.000 kr. Tillträde genast.

1914-1929 273 Ö 15:4 Husägare GB 227 fl -16 276

                 276 Ö 15:2 Husägare k -16 273 NB 919

                 ST 14/2 -22 Fastighetsköp. Fastigheten 12:1 östra delen i Seffle köping har

                 å auktion i lördags av handl. J F Söderqvist sålts till hr Aug. Johansson, Hösås,

                 Gillberga, för 19-000 kr.

1930-1938 919 Banken 5 Perssons gränd 5 Ägare GB 276 d 1937

ST 4/1 -19 60 år fyller i dag en av Seffle köpings mest bekanta personligheter, allas vår, Söderqvkist, handlanden J.F. Söderqvist. I ett 30-tal är har S. varit Sefflebo. Under största delen av tiden har han drivit köpenskap här och bor nu i ett av sina många hus vid torget.

   Född västgöre, är S. nu vorden genuin värmlänning och har lagt sig till med dennas öppna flärdfria väsen, stora gästfrihet och vänfasthet. Ett godmodigt skämt, säger Söderqvist aldrig nej till, men han blir väl ock vreder ibland.

   Seffle kommun har rätt mycket anlitat hr Söderqvists arbetsförmåga. I kommunalnämnden har han sålunda suttit i många år.

   60-årsdagen kan han rrisk och kry som ett vinterny till själ och sinne fira i skötet av sin mer än vanligt sammanhållande familj. Men många, gamla och goda vänner till jubilaren skola också på hans bemärkelsedag ägna honom sin hyllning och tillönska honom ett lyckosamt decenniumskifte.

ST 17/5 -19 Skördad i unga år. Vid 20 års ålder avled i Seffle i tisdags fröken Elsa Söderqvist, dotter till handlanden J.F. Söderqvist och hans maka.

   Elsa Söderqvist har genomgått Seffle kommunala mellanskola, där hon avlade realskoleexamen. Före den sjukdom, som nu bröt hennes kraft, var hon anställd å Värmlands Folkbanks avdelningskontor härstädes.

   Hon efterlämnar minnet av en käck, livlig och glad ungmö, som länge kommer att

saknas i hemmet och vänkretsen. Närmast sörjande äro föräldrar, syskon och mormor. Djup är medkänslan med föräldrarna, som hårt prövats. Det är andra dottern de på kort

tid fått följa till graven.

ST 11/10 -19 Om bårhusets iordningställande i ett värdigare skick har fru Maria Söderqvist motionerat hos fullmäktige.

ST 14/2 -20 Nederlag av Agra Margarin. Undertecknad har i Säffle öppnat nederlag och

till föreståndare för detsamma antagit handlanden J.F. Söderqvist, till vilken ärade kunder  förtroendefullt torde hänvända sig för erhållande av våra kända tillverkningar.

AB. Agra Margarinfabrik, Stockholm.

ST 3/1 -29 J. F. Söderqvist 70 år. (Foto) 70 år fyller i morgon den 4 jan. husägaren J. F. Söderqvist, Säffle. Jubilaren kom för 40 år sedan till vårt samhälle, där han sedan under flera tiotal år drev en omfattande affärsrörelse, tills han år 1914 överlät den. Han har emellertid fortfarande åtskilligt att syssla med, då han ju som känt är stor fastighetsägare och har en hel del byggnader att ha tillsyn och omvårdnad om.

  Från de allmänna värven har han numera dragit sig så gott som fullständigt tillbaka, man han har förut varit livligt med i det kommunala arbetet och haft en hel del förtroendeuppdrag. I kommunalnämnden har han suttit i över tjugo år, likaledes var han en lång följd av år ledamot av kommunalfullmäktige, i taxeringsnämnden har han suttit i c:a 15 år liksom ock i byggnadsnämnden. Fortfarande är han ombud för Allmänna Brandförsäkringsverket för byggnader på landet.

  Genom sitt öppna, flärdfria väsen, sin gästfrihet och vänfasthet har han förvärvat sig en stor krets av vänner, vilka helt säkert skola ägna honom sin hyllning på hans högtidsdag, som han möter frisk och kry till själ och sinne.

 

Maria Stina Söderqvist  Handelsidkerska f 1864 Eskilsäter d 1924 Säffle

Dotter till urmakare Anders Persson

Gift 1887 med J F Söderqvist

frkn Maria Persson Fotograf (1885-1888)

M S Söderqvist fru (pp J F Söderqvist) 1892 div (1893-1914)

Fotoateljé i Perssons gränd och på Trossnäs. Den sistnämnda övertogs av systern Ida Johansson. CÅ (Ludvig Åberg hyrde ateljen av urmakare Anders Persson. Där hade tidigare Perssons döttrar Ida och Maria haft fotoateljé. Från USA fick vi en gammal bild som var tagen av ”Maria Pehrsons Fotoatiljer”. Denna Maria Persson är identisk med Maria Sofia Söderqvist. Även hennes syster Ida Lovisa Persson var ju fotograf. I en tidning från 1953 hittade jag en intervju med Ludvig Åberg. Där berättar han att han kom till Säffle 1891 eftersom urmakare Persson hade en ledig lokal. Det är uppenbart att Åberg därmed hyrde den ateljé som tidigare innehafts av urmakare Perssons båda döttrar. CÅ)

1866-1870 oläsl. Säfflebron (Rolfserud) k 1868 Eskilsäter

1871-1875 283 Säfflebron (Rolfserud)

1776-1880 311 Säfflebron (Rolfserud)

1881-1884 394 Säffle

1884-1888 32 Ö 15:4 fl 1887 Blomskog

1889-1895 115 Ö 15:4 k 1889 Göteborg

                 M. S. Söderqvist. Speceri- och diversehandel. Startar 1889

                 adress: Östra Storgatan 3

1895-1900 130 Ö 15:4 inget yrke finns kvar

                 Maria Söderqvist. Kaffeservering. Startar den 4/10 1898

                 adr: f.d. bagare Bergmans lokal invid Stora torget.

1900-1905 196 Ö 15:4 inget yrke finns kvar

1905-1913 227 Ö 15:4 inget yrke finns kvar

                 ST 27/4 -10 Filial öppnar undertecknad vid Värmlandsbro

                 (i f.d. Pontus Linds lokal) onsdagen den 4 maj. Välsorteradt lager af alla

                 sorters Mjöl, Gryn; Kaffe, Socker, Specerier, Manufaktur- & Kortvaror m.m.

                 Goda varor, billiga priser och ett reellt bemötande utlofvas.

                                                             Högaktningsfullt.     M.S. Söderqvist.

                ST 1/10 -13 Tillkännagifvande. Sedan jag från och med denna dag öfverlämnat

                min här i 24 år bedrifna Lamp,- Porslin- och Speceriaffär till  Herr  E. G.

                Johnsson, får jag härmed till ärade kunder och gynnare framföra mitt

                vördsamma tack för alltid visad välvilja och förtroende, och hoppas jag att

                detta må komma min efterträdrare till del.         

                 Seffle den 20 sept. 1913. M.S. Söderqvist.

1914-1929 273 Ö 15:4 inget yrke GB 227 fl -16 276

                 276 Ö 15:2 inget yrke k -16 273  d 1924

                Överlät på E G Johnsson (Johnsson & Svensson) CÅ

ST 15/4 -24 Fru Maria Söderqvist död. (Foto) Efter en lång tids sjuklighet avled på fredagskvällen på Arvika sanatorium fru Maria Söderqvist, maka till handlanden J. F. Söderqvist här i Seffle.

  Fru Söderqvist var född i Tveta 1864 och således vid sin död ca 60 år gammal. Närmast sörjande stå utom maken 5 barn, 4 söner och 1 dotter. De två äldsta barnen, sonen M---n och dotter Sigrid, äro farm. kand. En anna son, Yngve, är lantbrukare i By socken. Av de två andra sönerna är den ene kontorist i Norrland och den andre lantbrukselev i Danmark. Förutom maken och barnen stå sörjande vid båren den avlidnes åldriga moder.

  Med den avlidna bortgick en av de kvinnliga förgrundsgestalterna i Seffle filantropiska värld, som genom sitt stora och varma intresse för de lidande och sjuka vetat förskaffa sig ett namn, vilket sent skall glömmas.

  Det är särskilt Seffle Tuberkuloskommité, som i fru Söderqvist har haft en av sina mest intresserade medlemmar. Redan vid denna kommités bildande var hon med och man kan gott säga, att hon hela tiden och ända tills hon nu av sin sjukdom blev förhindrad att deltaga, varit en av de ledande i dennas kommitté. Således var hon under flera år kommitténs ordförande. Redan vid denna kommittés andra sammanträde i nov. 1900 var det påtänkt att bilda en Tuberkulosförening, och om denna förening skulle komma till stånd överlämna en summa av kr. 2.000. Nämnda belopp skulle av föreningen göras räntebärande och utgöra en fond till en blivande tuberkulossjukstuga för Seffle med omkringliggande trakter.

  Denna vackra tanke på en sådan sjukstuga här i Seffle låg fru Söderqvist varmt om hjärtat. Tyvärr fick hon inte uppleva den dag hennes dröm blev förverkligad. Men det är att hoppas att det icke skall dröja så många år förrän ett sådant sjukhem, eller vad man vill kalla det kommer, till stånd.

  Förutom sitt medlemskap i tuberkulosföreningen hade hon även tid och krafter till deltagande i en hel del andra offentliga uppdrag. Således var hon en tid kommunalfullmäktigeledamot och därmed även medlem av beredningsutskottet. Vidare var hon ledamot av planteringsnämnden samt tillhörde ända till sin död pensionsnämnden. Vidare var den avlidna en verksam medlem av Jultomtarna. Under en tid av c:a 3 år skötte fru S. också Seffle arbetsförmedlingsanstalt.

  Det är således ett oegennyttigt och rastlöst liv, som nu ändats med döden. Om fru Söderqvist kan med rätta sägas, att hon föll på sin post. Ty just samma sjukdom som hon med all kraft sökte efter sin förmåga bekämpa, var den som bröt ned henne, och således skördade en ädel och god kvinna, vilkens namn länge skall leva.

 

Yngve Folke Söderqvist Köpman f 1894 By d 1951 Säffle

Son till Johan Fredrik Söderqvist, Säffle

Yngve Söderqvist. Åkeri. Startar 1 dec. 1918. adress: östra. Stenhuset. Tel. 255 eller 21.

Annonser: 30/11-18

Enligt K-E Hoff drev Yngve Söderqvist ett tag en tobaksaffär som var

inrymd i trähuset till vänster vid mynningen till Perssons gränd.

Säffle Gummiverkstad. 1943. Yngve Söderqvist. Handelsregistret

1905-1913 227 Ö 15:4 finns fl 24/1 1913 Ottarp

                 227 Ö 15:4 Lantbrukselev k 12/12 1913 Ottarp

1914-1929 273 Ö 15:4 Lantbrukselev  fl 1915 Botilsäter

    1918      356 Ö Rolfserud Arrendator k 1918 Eda fl 1921 Vålet

                 ST 15/9 -17 Stenhusegendomen har av Seffle kommunalnämnd på 5 år ut-

                 arrenderats till hr Yngve Söderqvist från Seffle mot en arrendesumma av 1.000

                 kr. pr år jämte skyldighet att ombesörja renhållningen i köpingens västra del.

                 ST 30/11 -18 Nytt åkeri. Undertecknad öppnar åkeri i Seffle den 1 december.

                 Körning utföres raskt och billigt. Adr.Stenhuset. Tel. 255 eller 21.      

                                                                          Yngve Söderqvist.

                 ST 5/3 -21 Egendomsköp. Lantbrukaren Yngve Söderqvist, Säffle, har av hr J

                 Bengtsson inköpt egendomen Vålet i By med döda inventarier för 19.500 kr.

1913-1928 356 By Vålet Chafför-Ägare k -21 Sä 356 fl -24 Sä 279

                 ST 15/11 -24 Bilskjutsar. Yngve Söderqvist. Tel. 21.

1914-1929 279 Ö 15:4 Chafför k -24 By 356 NB 928

1930-1938 928 Banken 7 Perssons gränd 1 Stortorget 5 GB 279 NB 828

ST 30/7 -32 Meddelande. Härmed meddelas att jag till herrar B. G. Karlsson & Söner

                 överlåtit min lastbilstrafik och ber att till ärade kunde få framföra mitt tack

                 för det förtroende, som kommit mig till del, och hoppas att mina efterträdare

                 även måtte gynnas därmed.                            Yngve Söderqvist.

ST 22/7 -33 Cigarr- & Tidningsaffär öppnas 1 oktober i f.d. A. Lundells lokal vid

                 Stortorget och rekommenderar jag mig i allmänhetens välvilliga hågkomst.

                                                                       Vördsamt Yngve Söderqvist.

1938-1966 828 Fast Nr 519 Banken 7 (struket) GB 928

                       Fast Nr 515 Banken 5 Bryggerigatan 8 Perssons gränd 5 d 1951